ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. ബകവധം
  5. ആരുനീയെവിടെനിന്നു

ആരുനീയെവിടെനിന്നു

രാഗംകല്യാണി

താളംചെമ്പട 16 മാത്ര

ആട്ടക്കഥബകവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾധർമ്മപുത്രർ

ആരുനീയെവിടെനിന്നു വന്നതിപ്പോളെന്റെ
ചാരത്തുവന്നുരചെയ്ക വൈകിടാതെ

കാരണമെന്നിയെ നിന്നെ കാണ്‍കയാലേ മമ
പാരം വളരുന്നു പരിതോഷമുള്ളില്‍

അർത്ഥം

നീ ആരാണെന്നും എവിടെ നിന്നു വരുന്നു എന്നും എന്റെ സമീപം വന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞാലും. ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ എങ്കിലും നിന്നെ കാണുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ട്.