ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം
  5. വാജപേയബഹുവാജിമേധമഖ

വാജപേയബഹുവാജിമേധമഖ

രംഗം ഒമ്പത് : നദീതീരം

രാഗം : ആനന്ദഭൈരവി
താളം : ചെമ്പട
ആട്ടക്കഥ : നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം
കഥാപാത്രങ്ങൾ : ദമയന്തി

വാജപേയബഹുവാജിമേധമഖ-
യാജി യാചകർക്കു സുരശാഖീ
രാജമൗലിമണി ഭീമനെൻജനക-
നാജിഭൂവി വിജിതപ്രതിയോഗീ ;
വ്യാജദേവനെ ഹൃതസ്വനായ നിഷ-
ധേശനെൻ ദയിതനനുരാഗീ,
ദേശയാത്രയിൽ വെടിഞ്ഞു മാം നിശയിൽ
ആശുപോയ്‌ കുഹചിദവിവേകീ.

പല്ലവി.

കാണാഞ്ഞെൻ കാന്തനെ ഞാനിഹ
കാനനമെങ്ങുമുഴന്നു ചിരം.

അർത്ഥം: 

സാരം:

അനവധി യാഗങ്ങൾ ചെയ്തവനും ആശ്രിതവത്സലനും യുദ്ധവീരനുമായ ഭീമരാജാവാണ്‌ എൻ്റെ അച്ഛൻ. ചൂതുകളിയിൽ പരാജിതനായ നളനാണ്‌ എൻ്റെ ഭർത്താവ്‌. അവിവേകിയായ അവൻ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച്‌ എവിടെയോ പോയി. അവനെ കാണാഞ്ഞ്‌ ഞാൻ വനത്തിൽ അലയുന്നു.