ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം
  5. ബാഹുവീര്യശിഖിലേ

ബാഹുവീര്യശിഖിലേ

രംഗം ഒമ്പത് : നദീതീരം

രാഗം : ആനന്ദഭൈരവി
താളം : ചെമ്പട
ആട്ടക്കഥ : നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം
കഥാപാത്രങ്ങൾ : സാർത്ഥവാഹൻ (ശുചി)

ബാഹുവീര്യശിഖിലേഹിതാഹിതസ-
മൂഹനാം നൃപതികുലദീപൻ ;
സാഹസൈകരസികൻ സുബാഹുവിൻ്റെ
ഗേഹമായതിതു ബഹുശോഭം ;
ഭൂഗതം ത്രിദശലോകമേതദിഹ
വാഴ്ക നീ ഇവിടെ അപതാപം;
പോകുമെങ്ങൾ പുനരേകതോ, മനസി
മോഹിച്ചിങ്ങു വന്നു ബഹുലാഭം.

അർത്ഥം: 

സാരം:
ശത്രുക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്നവനായ ചേദിരാജാവ്‌ സുബാഹുവിൻ്റെ ഗൃഹമാണിത്‌. ഭൂമിയിലിറങ്ങിവന്ന സ്വർഗ്ഗംപോലെയുണ്ടിത്‌. സമാധാനമായി നീ ഇവിടെ വസിക്കുക. ഞങ്ങൾ നടക്കട്ടെ, വലിയ ലാഭം കൊയ്യാനുതകുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണല്ലോ ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നത്‌.

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

പദശേഷം ഇരുവരും സഞ്ചരിച്ച്‌ ചേദി രാജ്യത്തിലെത്തിയതായി നടിക്കുന്നു. സാർത്ഥവാഹൻ, ദമയന്തിക്ക് ചേദി രാജാവിൻ്റെ കൊട്ടാരം കാട്ടിക്കൊടുത്ത്‌ രംഗംവിടുന്നു.