ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം
  5. പോയ്‌വരുന്നേനകലേ

പോയ്‌വരുന്നേനകലേ

 രംഗം രണ്ട് – സ്ഥലം : ദേവലോകത്തേക്കുള്ളമാർഗ്ഗം

രാഗം : മോഹനം
താളം : ചെമ്പട
ആട്ടക്കഥ : നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം
കഥാപാത്രങ്ങൾ : ഇന്ദ്രൻ

പോയ്‌വരുന്നേനകലേ, നീ സമ്പ്രതി

പോവതിതെങ്ങു കലേ?

അർത്ഥം: 

സാരം:
ഞങ്ങൾ കുറച്ചകലെ പോയിവരികയാണ്‌. കലേ, നീ എവിടെ പോകുന്നു?