ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം
  5. നിനച്ചവണ്ണമല്ല ദൈവമാർക്കുമേ

നിനച്ചവണ്ണമല്ല ദൈവമാർക്കുമേ

രംഗം പതിനൊന്ന്‌ : ചേദിരാജധാനിയിലെ അന്തഃപുരം

രാഗം : ഉശാനി
താളം : മുറിയടന്ത
ആട്ടക്കഥ : നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം
കഥാപാത്രങ്ങൾ : സുദേവൻ

നിനച്ചവണ്ണമല്ല ദൈവമാർക്കുമേ,
നളനെ നിന്നോടു ചേർക്കുമേ,
നിന്നെക്കണ്ടെത്തി ഭാഗ്യമേ,
താതനെക്കാൺക യോഗ്യമേ, പോകവേണ്ടതങ്ങിനി

അർത്ഥം: 

ആർക്കും നാം വിചാരിക്കുംപോലെയല്ല ദൈവദഗതി. നളനെ കണ്ടെത്തി നിന്നോടു ചേർക്കും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടെത്തിയത്‌ ഭാഗ്യമായി. ഇനി അച്ഛനെ പോയി കാണാം. അങ്ങോട്ടുതന്നെയാണ്‌ ഇനി പോകാനുള്ളത്‌.

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ

(രാജമാതാവുവന്ന്‌ ആശ്വസിപ്പിച്ചിട്ടുപോകുന്നു.)

അവസാനം `ചേദിരാജ്ഞിയെ കണ്ട്‌ അനുവാദം വാങ്ങി, കുണ്ഡിനത്തിലേയ്ക്ക്‌ പോകാം` എന്നു മുദ്രകാട്ടി, സുദേവൻ ദമയന്തിയെയും കൂട്ടി മാറിപ്പോരിക.