ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം
  5. ദേവിയല്ലറിക കിന്നരിയല്ല ചൊല്ലാം,

ദേവിയല്ലറിക കിന്നരിയല്ല ചൊല്ലാം,

രംഗം പത്ത്‌ : സുബാഹുവിൻ്റെ കൊട്ടാരം

രാഗം : ശങ്കരാഭരണം
താളം : മുറിയടന്ത
ആട്ടക്കഥ : നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം
കഥാപാത്രങ്ങൾ : ദമയന്തി

ദേവിയല്ലറിക കിന്നരിയല്ല ചൊല്ലാം,
പാവനചരിതേ, കേൾ പരമാർത്ഥമെല്ലാം ;
ഭൂപാലന്വയത്തിൽ ഞാൻ പിറന്നേനേ നല്ല
കേവലം പ്രിയനെ വേർപിരിഞ്ഞാധി നില്ലാ

അർത്ഥം

സാരം:
ദേവിയും കീന്നരിയുമൊന്നുമല്ല. സത്യത്തിൽ ഞാൻ രാജകുമാരിയാണ്‌. ഇപ്പോൾ ഭർത്താവിനെ പിരിഞ്ഞ്‌ വല്ലാത്ത വിഷമത്തിലാണ്‌.

സാരം:
പന്തണിമുലയാളേ, നിൻ്റെ ഭർത്താവു നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകാൻ എന്താണു കാരണം? സത്യം പറയുക.

സാരം:
ചൂതിൽ തോറ്റ്‌ വനത്തിലെത്തി ഞങ്ങൾ. ദുഃഖം വർദ്ധിച്ച്‌ ചിന്താശക്തി നശിച്ചു. പറയാൻ വിഷമമുണ്ട്‌, ഭ്രാന്തനായിത്തീർന്ന അവൻ ഉറങ്ങുന്ന എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച്‌ ഓടിപ്പോയി.

സാരം:
ഉന്മാദംകൊണ്ടു ചെയ്തതല്ലേ ? അവനോടു പൊറുക്കുക. ഭർത്താവിനെ കണ്ടെത്തുവോളം ഇവിടെ താമസിക്കുക.

സാരം:
ഉച്ഛിഷ്ടം ഞാൻ കഴിക്കുകയില്ല. പരപുരുഷന്മ‍ാരോടു സംസാരിക്കുകയുമില്ല. രഹസ്യമായ രതിക്ക്‌ ആരെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അവനെ വധിക്കണം. എങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വസിക്കാം.

സാരം:
നീ പറഞ്ഞതൊക്കെ അങ്ങനെതന്നെയാകട്ടെ. ഇവിടെ വസിക്കുക. നിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ പുത്രി സുനന്ദയും നീയും എനിക്ക്‌ ഒരുപോലെയാണ്‌.

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

`സന്തോഷത്തോടെ ഇവിടെ വസിച്ചാലും` എന്നു കാട്ടുന്ന ചേദിരാജ്ഞിയെ വന്ദിച്ച്‌ ദമയന്തി അവരുടെ പിന്നിലേയ്ക്ക്‌ മാറി നിൽക്കുന്നു.