ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം
  5. തോല്ക്കും, വാതു പറഞ്ഞു

തോല്ക്കും, വാതു പറഞ്ഞു

രംഗം ഞ്ച്‌ : ചൂതൂകളിസ്ഥലം

രാഗം: കേദാരഗൌഡം
താളം: ചെമ്പട
ആട്ടക്കഥ: നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം
കഥാപാത്രങ്ങൾ: നളൻ,പുഷ്കരൻ

ശ്ലോകം.
.
തോല്ക്കും, വാതു പറഞ്ഞു നേർക്കുമുടനേ
ഭൂയോ നിരത്തും നളൻ,
നോക്കും പുഞ്ചിരിയിട്ടു പുഷ്കര, നിരി-
ക്കുമ്പോൾ രസിക്കും വൃഷം,
വായ്ക്കും ദൈവഗതിക്കു നീക്കമൊരുനാ-
ളുണ്ടോ? ധനം രാജ്യവും
ശീഘ്രം തച്ചു പറിച്ചുകൊണ്ടു നളനോ-
ടിത്യുചിവാൻ പുഷ്കരൻ.

അർത്ഥം: 

നളൻ തോല്ക്കുകയും പണയം പറഞ്ഞ്‌ വീണ്ടും നേർക്കുകയും കരുക്കൾ നിരത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം നോക്കി പുഷ്കരൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ കാളയായി വന്ന കലി രസിക്കുകയായിരുന്നു. ഈശ്വരകല്പനക്കു മാറ്റമുണ്ടാകുമോ ? ധനവും രാജ്യവും എല്ലാം പിടിച്ചുപറിച്ച്‌ നളനോട്‌ പുഷ്പരൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു.

അനുബന്ധ വിവരം: 

കളി അവസാനിച്ചു. നളൻ പരാജിതനായിരിക്കുന്നു. വിജിഗീഷുവായ പുഷ്കരൻ നളനെ നാട്ടിൽനിന്ന്‌ ആട്ടിപ്പായിക്കുന്നു.