ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം
  5. ചൊന്നതൊക്കെയുമേവം തന്നെ

ചൊന്നതൊക്കെയുമേവം തന്നെ

രംഗം പത്ത്‌ : സുബാഹുവിൻ്റെ കൊട്ടാരം

രാഗം: ശങ്കരാഭരണം
താളം: മുറിയടന്ത
ആട്ടക്കഥ: നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം
കഥാപാത്രങ്ങൾ: അമ്മതമ്പുരാട്ടി (സുബാഹുവിൻ്റെ അമ്മ)

ചൊന്നതൊക്കെയുമേവം തന്നെ; നീയിഹ വാഴ്ക,
എന്നുടെ തനയാ സുനന്ദയും നീയുമൊക്കും

അർത്ഥം: 

നീ പറഞ്ഞപോലെ തന്നെ എല്ലാം. എൻ്റെ മകൾ സുനന്ദയും നീയും എനിയ്ക്ക് സമമാണ്.