ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം
  5. ആഹന്ത ദയിത, ദയാസിന്ധോ, നീയെന്നെ

ആഹന്ത ദയിത, ദയാസിന്ധോ, നീയെന്നെ

 രംഗം എട്ട്‌ : കാട്‌

രാഗം : പുന്നഗവരാളി
താളം : അടന്ത
ആട്ടക്കഥ : നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം
കഥാപാത്രങ്ങൾ : ദമയന്തി

പല്ലവി.

ആഹന്ത! ദയിത, ദയാസിന്ധോ, നീയെന്നെ
അപഹായ യാസി കഥം ?

അനുപല്ലവി.

മോഹാർണ്ണവത്തിൻ പ്രവാഹത്തിൽ വീണു ഞാൻ
മുഹുരപി മുഴുകുമാറായിതിദാനീം

ചരണം.

ഭാഗധേയമോ പോയി ദേവനേ, ചിത്തം
പകച്ചുപോയിതോ ഗഹനേ വനേ?
മാഞ്ഞിതോ മമത നിജജനേ മാനസി
മംഗലാകൃതേ, കരുണാഭാജനേ ?


 അർത്ഥം: 

സാരം:
അയ്യോ പ്രിയതമാ, ദയാസമുദ്രമേ, എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച്‌ ഇങ്ങനെ പോകാൻ കഴിയുന്നതെങ്ങനെ ? തലചുറ്റിക്കുന്ന നിസ്സഹായതയുടെ സമുദ്രത്തിൽ വീണ്‌ ഞാൻ മുങ്ങിത്താണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌.