ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം
  5. അടക്കിനാനോ നാടൊക്കെയും

അടക്കിനാനോ നാടൊക്കെയും

രംഗം പതിനൊന്ന്‌ : ചേദിരാജധാനിയിലെ അന്തഃപുരം

രാഗം : ഉശാനി
താളം : മുറിയടന്ത
ആട്ടക്കഥ : നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം
കഥാപാത്രങ്ങൾ : സുദേവൻ

അടക്കിനാനോ നാടൊക്കെയും പുഷ്കരൻ
ആജികൊണ്ടെങ്കിൽ മുഷ്കരൻ,
വ്യാജംകൊണ്ടെങ്കിൽ തസ്കരൻ,
ഈശനെത്രയും കർക്കശൻ, പിന്നെയെന്തു, ചൊല്ലുക

അർത്ഥം: 

പുഷ്കരൻ നാടുമുഴുവൻ കൈക്കലാക്കി എന്നോ! യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചാണ് അത് ചെയ്തതെങ്കിൽ അവൻ ശക്തിമാൻ തന്നെ. കള്ളത്തരം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ അവൻ കള്ളനാകുന്നു. ഈശ്വരൻ നിർദ്ദയനാണ്. ങ്ഹാ, ബാക്കി പറയൂ.