ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം
  5. പ്രകടിതമഭിമതമൃതുപർണ്ണ

പ്രകടിതമഭിമതമൃതുപർണ്ണ

രംഗം പതിനൊന്ന്‌:രഥം

രാഗം: ദ്വിജാവന്തി
താളം: ചെമ്പട
ആട്ടക്കഥ: നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം
കഥാപാത്രങ്ങൾ: ബാഹുകൻ

പ്രകടിതമഭിമതമൃതുപർണ്ണ,
വധൂമണിഗുണഗണഹൃതകർണ്ണ,
മമ മതിഗതി പുനരിതിവണ്ണമരുതെന്നുമില്ലാ,
ഇവനൊടുമഹമിഹ തവ സൂതൻ;
അണിമണിരഥവരമധിരോഹ,
ഭജ പുരഭിമത മതിവേഗം മുന്നം,
അഹിമകിരണനഥ ചരമഗിരിസിരസി നിപതതു.


 അർത്ഥം: 

ശ്ലോകസാരം:
എന്നിവണ്ണം ബാഹുകൻ്റെ വാക്കിനെ കേട്ടിട്ട്‌, ഋതുപർണൻ നിൻ്റെ നൈപുണ്യം നന്ന്‌ അത്‌ എനിക്ക്‌ ഉപകാരമായി എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ്‌ മറ്റാരും അറിയാതെ മൂവരും തേരിൽ കയറി വേഗം യാത്രതിരിച്ചു.  രഥവേഗത്തെക്കുറിച്ച്‌ പറയാൻ ആവതോ!