ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം
  5. പടമറുത്ത പടുവിടനേ

പടമറുത്ത പടുവിടനേ

 രംഗം ഏഴ്‌: ഭൈമിയുടെ അന്തഃപുരം

രാഗം: മുഖാരി
താളം: അടന്ത
ആട്ടക്കഥ: നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം
കഥാപാത്രങ്ങൾ: ദമയന്തി

പടമറുത്ത പടുവിടനേ
പാർത്ഥിവനതിശഠനേ
പാർത്തുകണ്ടാൽ ഞാനാളുടനേ
ഭവദഭീഷ്ടധനസംഘടനേ.

അർത്ഥം: 

സാരം:
വസ്ത്രം ഛേദിച്ച പടുവിടനും അതിശഠനുമായ രാജാവിനെ തിരക്കി കണ്ടുകിട്ടിയാൽ ഉടനെ അങ്ങേക്ക്‌ അഭീഷ്ടമായ ധനം തരാൻ ഞാനാളാകുന്നു.