ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം
  5. നീ വന്ന നേരത്തേ വന്നൂ

നീ വന്ന നേരത്തേ വന്നൂ

രംഗം ഏഴ്‌: ഭൈമിയുടെ അന്തഃപുരം

രാഗം: മുഖാരി
താളം: അടന്ത
ആട്ടക്കഥ: നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം
കഥാപാത്രങ്ങൾ: ദമയന്തി

പല്ലവി:


നീ വന്ന നേരത്തേ വന്നൂ നിഖിലവും മേ സമ്പന്മൂലം

അനുപല്ലവി:

പോകുന്നവരാരെയുമേ പുനരിവിടെക്കണ്ടീലേ ഞാൻ.

ചരണം 1:

എവിടെയെല്ലാം പോയി നീതാൻ
എന്നു ചൊല്ലുക പർണ്ണാദാ,
എവിടെയോ മേ പരിണേതാ-
വെന്നറികിലനാമയം.

അർത്ഥം: 

സാരം:
നീ വന്ന നേരത്തുതന്നെ ശ്രേയസ്സിൻ്റെ കാരണവും വന്നു. ഭർത്താവിനെ തെരയുവാനായി ഇവിടെ നിന്നും മുറയ്ക്കു പോയവരെ ആരെയും പിന്നീട്‌ ഇവിടെ കണ്ടില്ല.  നീയെവിടെയൊക്കെപോയീ? എന്നെ പരിഗ്രഹിച്ച പുരുഷൻ എവിടെയാണെന്നറിഞ്ഞാൽ എനിക്കു സുസ്ഥിതി കൈവരും.