ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം
  5. തുകിൽ മുറിച്ചൊളിച്ചു

തുകിൽ മുറിച്ചൊളിച്ചു

രംഗം ഏഴ്‌: ഭൈമിയുടെ അന്തഃപുരം

രാഗം: മുഖാരി
താളം: അടന്ത
ആട്ടക്കഥ: നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം
കഥാപാത്രങ്ങൾ: ദമയന്തി

തുകിൽ മുറിച്ചൊളിച്ചു പോവാൻ
തോന്നിയവാറെങ്ങനേവാൻ?
തുണയെനിക്കില്ലെന്തോരായ്വാൻ
ധൂർത്തനതു കേട്ടെന്തൂചിവാൻ?

അർത്ഥം: 

സാരം:
വസ്ത്രം മുറിച്ചെടുത്ത്‌ ഒളിച്ചു പോവാൻ തോന്നിയതെന്തുകൊണ്ട്‌?  എനിക്ക്‌ മറ്റാരും സഹായമില്ലാ എന്ന്‌ ചിന്തിക്കാഞ്ഞതെന്ത്‌?  ആ ധൂർത്തൻ എന്തു പറഞ്ഞു?