ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം
  5. ക്ഷമിക്കവേണമേ അപരാധം

ക്ഷമിക്കവേണമേ അപരാധം

 രംഗം പന്ത്രണ്ട്‌:താന്നിമരച്ചുവട്‌ 

രാഗം: പൊറനീര
താളം: ചെമ്പട
ആട്ടക്കഥ: നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം
കഥാപാത്രങ്ങൾ: കലി

പല്ലവി:

ക്ഷമിക്കവേണമേ അപരാധം, ശക്തി-
ക്ഷയവാനോടോ വേണ്ടൂ വിരോധം?

അനുപല്ലവി:

ശമിക്ക നിൻ കോപം ഭൂപ, കലി ഞാൻ മലിനൻ,
ബലക്ഷയവാനെങ്കിലും ബലി ഞാൻ.

ചരണം 1:

ബലമെന്തു? മറ്റൊന്നല്ലേ ബത! മേയുലകിൽ,
നളിനാസനലിപിവൈകൃതമേ,
ഫലമെന്തു? ദുശ്ശീലശതമേ, ലോകേ
ഭവദശക്യനിധനന്മാർ കഥമേ?

അർത്ഥം: 

സാരം:
എൻ്റെ അപരാധം പൊറുക്കണം.  ശക്തിക്ഷയിച്ചവനോട്‌ എന്തിനാണ്‌ വിരോധം! അങ്ങയുടെ കോപം  ശമിക്കട്ടെ.  കലി എന്നു ഞാൻ മലിനൻ ആകുന്നു.  ബലം ക്ഷയിച്ചവനെങ്കിലും ഞാൻ ബലി വസ്തുവാണ്‌.