ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം
  5. എന്നുടെ കഥകളെ എങ്ങനെ

എന്നുടെ കഥകളെ എങ്ങനെ

രംഗം മൂന്ന്‌:വനാന്തരം

രാഗം: സാവേരി
താളം: മുറിയടന്ത
ആട്ടക്കഥ: നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം
കഥാപാത്രങ്ങൾ: നളൻ

എന്നുടെ കഥകളെ എങ്ങനെ നീയറിഞ്ഞു?
നന്നു നിന്മഹിമാ നമുക്കു തിരിഞ്ഞു;
എന്നോടെന്തു മറവിന്നു തുനിഞ്ഞു?
ചൊന്ന മൊഴിയാൽ നിന്നെ ഞാൻ ദിവ്യനെന്നറിഞ്ഞു.


അർത്ഥം: 

സാരം:
നീ എന്നുടെ കഥകളെ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു? നിൻ്റെ മഹിമ അഭിനന്ദനീയം തന്നെ.  എന്നോട്‌ എന്തിനാണ്‌ വ്യാജത്തിന്‌ ഒരുമ്പെട്ടത്‌? നിന്നെ ഞാൻ ഒരു ദിവ്യനെന്ന്‌ അറിഞ്ഞു.