ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം
  5. എന്നിവർണ്ണമൃത്യുപർണ്ണഭൂപനുപകർണ്ണ്യ

എന്നിവർണ്ണമൃത്യുപർണ്ണഭൂപനുപകർണ്ണ്യ

ആട്ടക്കഥ: നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം

എന്നിവർണ്ണമൃത്യുപർണ്ണഭൂപനുപകർണ്ണ്യ ബാഹുകഗിരം തദാ,‘
നന്നു നന്നു തവ നൈപുണം സഫലമിന്നെനിക്കിതുപകാരമായ്‌‘
എന്നു ചൊല്ലിയുടനന്യരാരുമറിയാതെ തേർ കയറി മൂവരും
മന്ദമെന്യെ നടകൊണ്ടിതങ്ങു രഥവേഗമെന്തു പറയാവതോ!

അർത്ഥം: 

ശ്ലോകസാരം:
എന്നിവണ്ണം ബാഹുകൻ്റെ വാക്കിനെ കേട്ടിട്ട്‌, ഋതുപർണൻ നിൻ്റെ നൈപുണ്യം നന്ന്‌ അത്‌ എനിക്ക്‌ ഉപകാരമായി എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ്‌ മറ്റാരും അറിയാതെ മൂവരും തേരിൽ കയറി വേഗം യാത്രതിരിച്ചു.  രഥവേഗത്തെക്കുറിച്ച്‌ പറയാൻ ആവതോ!