ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം
  5. ഇന്ദുമൌലിഹാരമേ

ഇന്ദുമൌലിഹാരമേ

രംഗം നാല്‌:വനാന്തരം

രാഗം: ധന്യാസി
താളം: ചെമ്പട
ആട്ടക്കഥ: നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം
കഥാപാത്രങ്ങൾ: നളൻ

ഇന്ദുമൌലിഹാരമേ, നീ ഒന്നിനി എന്നോടു ചൊൽക,
എന്നെനിക്കുണ്ടാവൂ യോഗം ഖിന്നയാ തയാ, മുന്നെപ്പോലെ
മന്ദിരത്തിൽ ചെന്നു വാണുകൊള്ളുവാനും? എന്നിയേ
അറിയാമെന്നാകിൽ ചൊല്ലേണമെല്ലാം നാഗേന്ദ്ര.

അർത്ഥം

സാരം:
ഇന്ദുമൗലി (ശിവൻ)ക്ക്‌ ആഭരണമായുള്ളോനേ.. ഇനി ഒരു കാര്യംഎന്നോട്‌ പറഞ്ഞാലും.  എനിക്ക്‌ ദു:ഖിതയായ അവളോടുകൂടി പണ്ടത്തെ പോലെ മന്ദിരത്തിൽ ചെന്നു വസിക്കുന്നതിന്‌ എന്ന്‌ ഭാഗ്യമുണ്ടാകും.