ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം
  5. ആകവേ ദിക്കെങ്ങും

ആകവേ ദിക്കെങ്ങും

രംഗം ഏഴ്‌: ഭൈമിയുടെ അന്തഃപുരം

രാഗം: മുഖാരി
താളം: അടന്ത
ആട്ടക്കഥ: നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം
കഥാപാത്രങ്ങൾ: പർണ്ണാദൻ

ചരണം 1:

ആകവേ ദിക്കെങ്ങും നടന്നേനേ, ഒരു നാൾ
സാകേതത്തിലങ്ങു കടന്നേനേ,
നീ കേൾ: നിന്മൊഴി പറഞ്ഞിരുന്നേനേ, പിന്നെ
ഋതുപർണ്ണാന്തികത്തിൽനിന്നെഴുനേറ്റിങ്ങകന്നേനേ.

ചരണം 2:

സാരനാമൃതുപർണ്ണൻ തന്നുടെ ഇഷ്ട-
സാരഥി വന്നിതെൻ്റെ പിന്നൂടെ;
ധീരൻ ബാഹുകസംജ്ഞൻ നിന്നുടെ ഖേദം
തീരുവാനുരചെയ്താനുത്തരമതിന്നുടെ.

അർത്ഥം: 

സാരം:
ദിക്കു മുഴുവൻ നടന്നു.  ഒരു ദിവസം സാകേതത്തിലെത്തി.  നീ പറഞ്ഞ മൊഴി കേൾപ്പിച്ച്‌ ഋതുപർണ്ണസവിധത്തിൽ നിന്നു പോന്നു.  അപ്പോൾ ഋതുപർണ രാജാവിൻ്റെ ഇഷ്ട സാരഥി ബാഹുകൻ എന്നു പേരായവൻ എൻ്റെ പിറകേ വന്ന്‌ നിൻ്റെ ദുഃഖം തീരാനുള്ള ഉത്തരം പറഞ്ഞു.