ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം
  5. അസ്മദാദികൾ പലർ

അസ്മദാദികൾ പലർ

രംഗം ഏഴ്‌: ഭൈമിയുടെ അന്തഃപുരം

രാഗം: മുഖാരി
താളം: അടന്ത
ആട്ടക്കഥ: നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം
കഥാപാത്രങ്ങൾ: പർണ്ണാദൻ

അസ്മദാദികൾ പലർ ഭൂതലേ മണ്ടി
യുഷ്മദാദേശം കേട്ട പോതിലേ,
വിസ്മയനീയശീലക്കാതലേ, പര-
മസ്മാകം തുറക്ക നീ ഗുണം വരും വാതിലേ.

അർത്ഥം: 

സാരം:
ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടരായ പലരും ഭൂമി മുഴുവൻ ഓടി നടന്ന്‌ ഭവതിയുടെയും പിതാവിൻ്റെയും ആജ്ഞകേട്ട്‌ തെല്ലും സംശയിക്കാതെയാണ്‌.  അത്ഭുതശീലങ്ങളുടെ കലവറയായുള്ളോളെ, ഞങ്ങൾക്ക്‌ ഏറ്റവും ഗുണം വരുന്ന വാതലിനെ തുറന്നാലും.

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 
ദമയന്തിയുടെ പക്കൽ നിന്ന്‌ ധനവും, ഗോധനവും മറ്റും വീണ്ടും ഇരന്നുവാങ്ങി, പർണ്ണാദൻ രംഗംവിടുന്നു