ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം
  5. ഹേ സകലലോകനാഥ

ഹേ സകലലോകനാഥ

 രംഗം അഞ്ച്‌ : ദേവലോകം

രാഗം : മദ്ധ്യമാവതി
താളം : അടന്ത
ആട്ടക്കഥ : നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം
കഥാപാത്രങ്ങൾ : നാരദൻ

പല്ലവി:
ഹേ സകലലോകനാഥ, വാസവ, സുമതേ,

അനുപല്ലവി:
ത്രാസിതരിപുകുല, തേ ഭാസുരഗുണവസതേ, കുശലം ?

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

അല്ലയോ സർവ്വലോകങ്ങൾക്കും നാഥനായുള്ളവനെ, ഇന്ദ്രാ, സദ്ബുദ്ധി ഉള്ളവനേ, ശത്രുക്കളെ പേടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവനെ, ശോഭിയ്ക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾക്ക് ഇരിപ്പിടമായുള്ളവനെ, നിനക്ക് സകലക്ഷേമവും അല്ലേ?