ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം
  5. ഹന്ത! ഹംസമേ

ഹന്ത! ഹംസമേ

രംഗം മൂന്ന്‌ : കുണ്ഡിനോദ്യാനം

രാഗം : അഠാണ
താളം : ചെമ്പട
ആട്ടക്കഥ : നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം
കഥാപാത്രങ്ങൾ : ദമയന്തി

ഹന്ത! ഹംസമേ, ചിന്തയെന്തു തേ?
എന്നുടെ ഹൃദയം അന്യനിലാമോ?
അർണ്ണവം തന്നിലല്ലോ നിമ്നഗ ചേർന്നു ഞായം,
അന്യഥാ വരുത്തുവാൻ കുന്നു മുതിർന്നീടുമോ ?

അർത്ഥം: 

പദത്തിന്റെ സാരം:

കഷ്ടം! ഹംസമേ, എൻ്റെ മനസ്സു മറ്റൊരാളിലാകുമോ? പുഴ സമുദ്രത്തോടാണല്ലൊ ചേരേണ്ടത്‌. പുഴയുടെ പിതാവായ പർവതവും മറ്റൊരു തരത്തിൽ വരാനായി അതിനു തടസ്സം നില്ക്കില്ല.അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

ആട്ടം:

നളൻ്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ പറഞ്ഞ്‌ ദമയന്തിയുടെ മനസ്സ്‌ നളനിൽ അനുരക്തമാണെന്നുറപ്പിച്ച്‌ ഹംസം നളസമീപത്തേക്കു യാത്രയാകുന്നു.