ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം
  5. സപർവ്വതേ ഗതവതി നാരദേ ഭുവം

സപർവ്വതേ ഗതവതി നാരദേ ഭുവം

രംഗം അഞ്ച്‌ : ദേവലോകം

ആട്ടക്കഥ : നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം

സപർവ്വതേ ഗതവതി നാരദേ ഭുവം
സുപർവ്വരാഡപി നിരഗാത്‌ ത്രിവിഷ്ടപാത്‌
തമന്വയുഃ ശിഖിയമപാശപാണയഃ
ക്രമാദമീ യയുരഥ കുണ്ഡിനാന്തികം