ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം
  5. വിദർഭമന്നവനുണ്ടങ്ങനല്പസദ്ഗുണാ കന്യാ

വിദർഭമന്നവനുണ്ടങ്ങനല്പസദ്ഗുണാ കന്യാ

 രംഗം അഞ്ച്‌ : ദേവലോകം

രാഗം : മദ്ധ്യമാവതി
താളം : അടന്ത
ആട്ടക്കഥ : നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം
കഥാപാത്രങ്ങൾ : നാരദൻ

വിദർഭമന്നവനുണ്ടങ്ങനല്പസദ്ഗുണാ കന്യാ
വികല്പമില്ല അവൾതന്നോടെതിർപ്പാനില്ലൊരു നാരീ;
കേൾക്കുന്നൂ സ്വയംവരവും ഉണ്ടെന്നു; നീളെ
പാർക്കുന്നിതാൾവരവും; രാജാക്കന്മാർ
നോക്കുന്നു കോപ്പുതരവും, തത്പ്രാപ്തിക്കു
നോൽ‌ക്കുന്നു, പകലിരവുംഎല്ലാരും.

അർത്ഥം: 

സാരം:

വിദർഭ രാജാവിന്‌ അനവധി സൽഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു കന്യകയുണ്ട്‌. അവൾക്കുതുല്യം മറ്റൊരുനാരിയില്ല. അവളുടെ സ്വയംവരമായെന്നു കേൾക്കുന്നു. അവിടെ രാജാക്കന്മാരുടെ വരവ്‌ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. രാജാക്കന്മാരാണെങ്കിൽ അവളെ ലഭിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ രാവും പകലും ഇരുന്നാലോചിക്കുന്നു.