ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം
  5. വല്ലഭനുണ്ടുള്ളിൽ

വല്ലഭനുണ്ടുള്ളിൽ

 രംഗം ഏഴ്‌ : ഭൈമീഗൃഹം

രാഗം : ഭൈരവി
താളം : അടന്ത
ആട്ടക്കഥ : നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം
കഥാപാത്രങ്ങൾ : ദമയന്തി

വല്ലഭനുണ്ടുള്ളിൽ, പുറത്തില്ലാകാണ്മാനും, പാരം
അല്ലലുണ്ടവനെപ്പോലെ നല്ലവൻ നീയും,
വല്ലായ്മ ജീവിപ്പാൻ മമ, തെല്ലുനേരം നീ വാണു
നല്ല വചനം ചൊൽകിലില്ല വൈഷമ്യം.

അർത്ഥം: 

സാരം:
എൻ്റെയുള്ളിൽ വല്ലഭനുണ്ട്‌. പ്രകടമായി കാണാനില്ല. അതുകൊണ്ട്‌ ദുഃഖവുമുണ്ട്‌. അവനെപ്പോലെ നല്ലവനാണു നീയും എന്നു കരുതുന്നു. വിരഹദുഃഖംകൊണ്ടു ജീവിതം തന്നെ വിഷമമാകുന്നു. നല്ല വാക്കുകൾ പറയാനാണെങ്കിൽ അല്പനേരം വാഴുന്നതിൽ വിഷമമില്ല. അസഹ്യവചനങ്ങൾ പറയാനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നില്കണ്ട എന്നു സൂചന.