ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം
  5. മതിമുഖി ഭൈമിയോടും

മതിമുഖി ഭൈമിയോടും

രംഗം പന്ത്രണ്ട്‌ : സ്വയംവരമണ്ഡപം

രാഗം : പൊറനീര
താളം : ചെമ്പട
ആട്ടക്കഥ : നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം
കഥാപാത്രങ്ങൾ : വരുണൻ

മതിമുഖി ഭൈമിയോടും മദനകേളികൾ പൂണ്ടു
മരുവുക നൈഷധാ, നീ; തരുവൻ വരയുഗളം:
തരുവല്ലീസൂനം കല്പതരുസൂനമാം നീ തൊട്ടാൽ;
മരുഭൂമിയിലും തവ ജലമുണ്ടാം വേണ്ടുവോളം
.

 അർത്ഥം: 

സാരം:
സുന്ദരിയായ ദമയന്തിയോടുകൂടി കാമകേളികൾ ചെയ്തു നീ വസിക്കുക. രണ്ടു വരങ്ങൾ ഞാൻ തരാം. വൃക്ഷങ്ങളിലും വള്ളികളിലുമുള്ള പൂക്കൾ നീ തൊട്ടാൽപ്പിന്നെ വാടുകയില്ല. മരുഭൂമിയിലും നിനക്കു വേണ്ടുവോളം ജലമുണ്ടാകും.