ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം
  5. ഭൈമീകാമുകനല്ലോഞാനും

ഭൈമീകാമുകനല്ലോഞാനും

രംഗം ആറ്‌ : കുണ്ഡിത്തിനടുത്ത്‌ ഒരു സ്ഥലം

രാഗം : സാവേരി
താളം : അടന്ത
ആട്ടക്കഥ : നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം
കഥാപാത്രങ്ങൾ : നളൻ

ഭൈമീകാമുകനല്ലോഞാനും; ദേവ-
സ്വാമികളേ, കരുണവേണം;
മാമിഹ നിയോഗിക്കിലാകാ, ചെന്നാൽ
കാണ്മാനും കഴിവരാ, പറവാനുമഭിമതം.

അർത്ഥം: 

സാരം:
ദമയന്തിയുടെ കാമുകനാണു ഞാനും. ദേവസ്വാമികളേ, കരുണവേണം. എന്നെ നിയോഗിച്ചാൽ ഇത്‌ എങ്ങനെ സാധിക്കും ? അവളെ അവിടെ ചെന്ന്‌ ഒന്നു കാണാനോ കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കാനോ കഴിയുകയില്ലല്ലോ.