ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം
  5. ഭീമാവനീരമണനന്ദനേ

ഭീമാവനീരമണനന്ദനേ

 രംഗം ഏഴ്‌ : ഭൈമീഗൃഹം

രാഗം : ഭൈരവി
താളം : അടന്ത
ആട്ടക്കഥ : നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം
കഥാപാത്രങ്ങൾ : നളൻ

പല്ലവി:
ഭീമാവനീരമണനന്ദനേ, എന്നെ
ദേവദൂതനെന്നു ധരിച്ചു കൊൾക.

അനുപല്ലവി:
ശ്രീമാനമരപതി തന്നുടെ ചില
വാചികങ്ങളുണ്ടവകൾ നീ ചെവിക്കൊള്ളേണമേ.

അർത്ഥം: 

സാരം:
ദമയന്തീ, എന്നെ ദേവദൂതൻ എന്നു മാത്രം ഇപ്പോൾ ധരിക്കുക. ശ്രീമാൻ ദേവേന്ദ്രൻ്റെ ചില സന്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ട്‌. നീ അവകൾ ചെവിക്കൊള്ളണം.