ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം
  5. പോക പൂങ്കാവിലെന്നു

പോക പൂങ്കാവിലെന്നു

 രംഗം മൂന്ന്‌ : കുണ്ഡിനോദ്യാനം

രാഗം : ശഹാന
താളം : ചെമ്പട
ആട്ടക്കഥ : നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം
കഥാപാത്രങ്ങൾ : തോഴി(മാർ)

പോക പൂങ്കാവിലെന്നു പുതുമധുവചനേ,
വലിയ നിർബ്ബന്ധം തവ വാഴുന്നേരം ഭവനേ,
പോവാൻതന്നെയോവന്നു? പൂർണ്ണേന്ദുവദനേ,
കാമിനീമൗലേ, ചൊൽക കാതരനയനേ.

ച.
സുഖമായ്‌ നമുക്കിന്നിവിടെ നൂനം
തോഴീ, ഭൈമീ, കാൺക നീ
.

അർത്ഥം

പദത്തിൻ്റെ സാരം:

കൊട്ടാരത്തിലിരുന്നപ്പോൾ പൂന്തോട്ടത്തിലേക്കു പോകാം എന്നു നിനക്കു വലിയ നിർബന്ധമായിരുന്നല്ലൊ! തിരികെപ്പോകാനാണോ ഇവിടേക്കു വന്നത്‌? സുന്ദരീ, തീർച്ചയായും ഇവിടമാണു സുഖകരം. നീ നോക്കൂ

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ : 

സാധാരണ അരങ്ങത്ത് ദമയന്തിക്ക് തോഴിമാരായി രണ്ട് പേരാണ് ഉണ്ടാവുക. ഓരോരുത്തരായി പദം ആടും.