ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം
  5. ചെയ്‌വേനെന്നു മുന്നേ

ചെയ്‌വേനെന്നു മുന്നേ

 രംഗം ആറ്‌ : കുണ്ഡിത്തിനടുത്ത്‌ ഒരുസ്ഥലം

രാഗം : സാവേരി
താളം : അടന്ത
ആട്ടക്കഥ : നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം
കഥാപാത്രങ്ങൾ : ഇന്ദ്രൻ

ചെയ്‌വേനെന്നു മുന്നേ ചൊന്നതു
ചെയ്തില്ലെന്നാലധികമധർമ്മം;
മാരശരൈരാകുലമതിയായ്‌
മാ കുരു നീ വംശകളങ്കം.

അർത്ഥം: 

സാരം:

ചെയ്യാമെന്നു നേരത്തേ പറഞ്ഞകാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത്‌ അധർമ്മമാകും. കാമപരവശനാകുകമൂലം വംശത്തിനു കളങ്കമുണ്ടാക്കിവയ്ക്കരുത്‌.