ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം
  5. ഖഗപതേ, തവ കരഗതമേ

ഖഗപതേ, തവ കരഗതമേ

 രംഗം നാല്‌ : നിഷധോദ്യാനം

രാഗം : മോഹനം
താളം : അടന്ത
ആട്ടക്കഥ : നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം
കഥാപാത്രങ്ങൾ : നളൻ

പല്ലവി:
ഖഗപതേ, തവ കരഗതമേ മമ കാമിതം ജീവിതവും.

അനു.
കഥയ കഥയ പുനരെങ്ങനെ നീ ചെന്നു
കമനിയെക്കണ്ടതും ചൊന്നതുമഭിമതം.

അർത്ഥം: 

സാരം:

ഹംസശ്രേഷ്ഠാ, എൻ്റെ ആഗ്രഹം മാത്രമല്ല, ജീവിതംതന്നെ നിൻ്റെ കയ്യിലാണല്ലോ. പറയുക, നീ ചെന്ന്‌ ദമയന്തിയെ കണ്ടതും ആഗ്രഹങ്ങൾ അറിയിച്ചതും എങ്ങനെ ?