ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം
  5. കുശലമെന്നതേവേണ്ടൂ

കുശലമെന്നതേവേണ്ടൂ

രംഗം അഞ്ച്‌ : ദേവലോകം

രാഗം : മദ്ധ്യമാവതി
താളം : അടന്ത
ആട്ടക്കഥ : നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം
കഥാപാത്രങ്ങൾ : ഇന്ദ്രൻ

കുശലമെന്നതേവേണ്ടൂ സകലം മേ നിനയ്ക്കുമ്പോൾ
സഫലം ദർശനമിന്നു തേ;
വിപുലം സംശയം ചിത്ത-
മതിലൊന്നുണ്ടെനിക്കിപ്പോൾ
ശിഥിലമാക്കുക വചസാ താപസവര്യ…

അർത്ഥം: 

എല്ലാം ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ സൗഖ്യം തന്നെ എന്ന് കരുതാം. അങ്ങയെ കണ്ടതിനു ഫലമുണ്ട്. ഇന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു വലിയ സംശയം ഉണ്ട്. അല്ലയോ താപസശ്രേഷ്ഠാ ആ സംശയം അങ്ങ് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഇല്ലാതാക്കിയാലും.