ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം
  5. ഏതൊരു കുലമലങ്കരിച്ചു ജന്മനാ

ഏതൊരു കുലമലങ്കരിച്ചു ജന്മനാ

 രംഗം ഏഴ്‌ : ഭൈമീഗൃഹം

രാഗം: ഭൈരവി
താളം: അടന്ത
ആട്ടക്കഥ: നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം
കഥാപാത്രങ്ങൾ: ദമയന്തി

ചരണം 1:
ഏതൊരു കുലമലങ്കരിച്ചു ജന്മനാ,
ഉരചെയ്തീടണം എന്തു തവ നാമധേയവും?
ദൂതനെന്നു കേട്ടതിങ്ങു ബോധംവന്നീലാ, ജഗ-
ന്നാഥനെന്നെനിക്കു തോന്നി ചേതസി നിന്നെ…

അർത്ഥം: 

സാരം:
ഏതു കുലത്തെയാണ്‌ നീ അലങ്കരിക്കുന്നത്‌ ? പറയുക, നിൻ്റെ പേരെന്ത്‌ ? ദൂതനെന്നു പറഞ്ഞത്‌ വിശ്വാസമായിട്ടില്ല. ജഗന്നാഥനാണു നീയെന്നാണ്‌ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത്‌.