ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം
  5. ഉമ്പർപരിവൃഢന്മാർ

ഉമ്പർപരിവൃഢന്മാർ

 രംഗം ആറ്‌ : കുണ്ഡിത്തിനടുത്ത്‌ഒരുസ്ഥലം

രാഗം : സാവേരി
താളം : അടന്ത
ആട്ടക്കഥ : നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം
കഥാപാത്രങ്ങൾ : നളൻ

ഉമ്പർപരിവൃഢന്മാർ നിങ്ങൾ എന്നെ-
സ്സമ്പ്രതി പരീക്ഷിപ്പാനല്ലീ?
ഡിംഭനാമെന്നോടോരോ ദംഭമരുതേ! സ്വാമിൻ,
ദംഭോളിധര, ചൊന്നതൻപോടു ഞാൻ ചെയ്യാം.

അർത്ഥം: 

സാരം:

ദേവശ്രേഷ്ഠന്മാരായ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എന്നെ പരീക്ഷിക്കുകയല്ലേ ?. ബാലനായ എന്നോട്‌ ഇത്തരം കളികൾ അരുതേ. ഇന്ദ്രദേവാ, അവിടന്നു കല്പിക്കുന്നത്‌ ബഹുമാനത്തോടെ ഞാൻ ചെയ്യാം.