ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം
  5. ഇത്യുക്ത്വാ ത്രിദശവരാസ്തിരോബഭൂവു-

ഇത്യുക്ത്വാ ത്രിദശവരാസ്തിരോബഭൂവു-

ആട്ടക്കഥ: നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം

ശ്ളോകം:
ഇത്യുക്ത്വാ ത്രിദശവരാസ്തിരോബഭൂവു-
സ്തദ്യുക്താ ത്രിദിവമിയായ സാപി വാണീ.
വൈദർഭോ നിജതനയാം നളേന സാർദ്ധം
വാദിത്രദ്ധ്വനിമുഖരം നിനായ ഗേഹം

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ

നളചരിതം ആട്ടക്കഥ ഒന്നാം ദിവസം സമാപ്തം.