ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം
  5. അന്യേഷു വൃക്ഷലതികാദിഷു

അന്യേഷു വൃക്ഷലതികാദിഷു

രംഗം രണ്ട്

രാഗം : പന്തുവരാടി
ആട്ടക്കഥ : നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം
കഥാപാത്രങ്ങൾ : ഹംസം

ശ്ളോകം.

അന്യേഷു വൃക്ഷലതികാദിഷു വീക്ഷീതേഷു
ഖിന്നേ ദൃശൗ നിഷധഭൂമിപതേസ്തദാനീം
ഹംസേ സുവർണ്ണസുഷമേ ദധതുഃ പ്രമോദം
യാവത്‌ സ താവദശയിഷ്ട രതിശ്രമേണ
.

അർത്ഥം

തത്സമയം മരങ്ങളും വള്ളിച്ചെടികളും മറ്റുമായ സാധനങ്ങൾ കണ്ട്‌ ഖേദിച്ചിരുന്ന നളൻ്റെ കണ്ണുകൾ സ്വർണ്ണമയമായ ഹംസത്തിൽ എപ്പോഴാണോ സന്തോഷം പൂണ്ടത്, അപ്പോൾ ആ ഹംസം രതിശ്രമം കൊണ്ട് ഉറങ്ങുകായിരുന്നു.

 അനുബന്ധ വിവരം

ഹംസത്തിൻ്റെ പ്രവേശം.

പറക്കൽതുടങ്ങി പക്ഷികൾക്കു യോജിച്ച ചലനങ്ങൾ (ചമ്പ താളത്തിൻ്റെ പല കാലങ്ങളിൽ പറക്കൽ). ക്ഷീണിച്ച്‌ ഒരിടത്തിരുന്നു വിശ്രമിക്കെ ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നു. നളൻ പതുക്കെ പ്രവേശിച്ച്‌ ഹംസത്തെ പിടിക്കുന്നു.