ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം
  5. അടിയിണ പണിയുന്നേനടിയൻ

അടിയിണ പണിയുന്നേനടിയൻ

 രംഗം ആറ്‌ : കുണ്ഡിത്തിനടുത്ത്‌ഒരുസ്ഥലം

രാഗം : സാവേരി
താളം : അടന്ത
ആട്ടക്കഥ : നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം
കഥാപാത്രങ്ങൾ : നളൻ

പല്ലവി:

അടിയിണ പണിയുന്നേനടിയൻ ഈശ്വരന്മാരേ,
അടിയിണ പണിയുന്നേനടിയൻ

അനുപല്ലവി:
അറിഞ്ഞരുളിയതും നേരഹം നളൻ ഭഗവാനേ.

അർത്ഥം: 

സാരം:

ഈശ്വരന്മാരേ, അവിടത്തെ അടികൾ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു. അറിഞ്ഞ്‌ അരുളിയതുനേരുതന്നെ. ഞാൻ നളനാണ്‌.