ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. കല്യാണസൗഗന്ധികം
  5. ഹത്വാ ജടാസുരമമും നിജമുഷ്ടിപാതൈർ

ഹത്വാ ജടാസുരമമും നിജമുഷ്ടിപാതൈർ

ആട്ടക്കഥകല്യാണസൌഗന്ധികം

[[ ഹത്വാ ജടാസുരമമും നിജമുഷ്ടിപാതൈർ
ഗത്വാ സുദൂരമഥ ദാരസഹോദരാദ്യൈഃ
നീത്വാ നദീശ്ച ബഹുശൈലവനാദി ഭൂയഃ
പ്രാപ്തോ മഹദ്വനമസൌ പവനാത്മ ജന്മാ ]]
 

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ

(ഇത് പതിവില്ല.)