ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. കല്യാണസൗഗന്ധികം
  5. രംഗം പന്ത്രണ്ട്‌

രംഗം പന്ത്രണ്ട്‌

ആട്ടക്കഥകല്യാണസൌഗന്ധികം

പുഷ്പകോദ്യാനത്തിലെ കാവൽക്കാരും ഭീമനുമായുള്ള യുദ്ധം.  അരങ്ങിൽ പതിവില്ല