ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. കല്യാണസൗഗന്ധികം
  5. രംഗം ഏഴ്

രംഗം ഏഴ്

ഇവിടെ ഘടോത്കചൻ പരിവാര സമേതം വരുന്നു. അച്ഛന്റെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് പാണ്ഡവരേയും പത്നിയെയും തോളിൽ വെച്ച് അവർക്കിഷ്ടപ്രകാരം സഞ്ചരിക്കുന്നു.