ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. കല്യാണസൗഗന്ധികം
  5. രംഗം ആറ്

രംഗം ആറ്

ആട്ടക്കഥകല്യാണസൌഗന്ധികം

ജടാസുരവധത്തിനു ശേഷം പിന്നേയും പാണ്ഡവന്മാർ കാട്ടിൽ അലയുന്നു. അലച്ചിൽ സഹിക്കാതെ പാഞ്ചാലി തന്റെ വിവശത ഭീമസേനനോട് പറയുന്നതാണ്  ഈ രംഗത്തിൽ.