ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. കല്യാണസൗഗന്ധികം
  5. രംഗം അഞ്ച് – കപട ബ്രാഹ്മണൻ

രംഗം അഞ്ച് – കപട ബ്രാഹ്മണൻ

ആട്ടക്കഥകല്യാണസൌഗന്ധികം

ഈ രംഗത്തിൽ പാഞ്ചാലിയും ധർമ്മപുത്രനും കപടബ്രാഹ്മണ വേഷം കെട്ടിയ ജടാസുരനും ആണ് ഉള്ളത്.