ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. കല്യാണസൗഗന്ധികം
  5. ഭീമനെന്നറിഞ്ഞീടുക മാം

ഭീമനെന്നറിഞ്ഞീടുക മാം

രാഗംപന്തുവരാടി

താളംചെമ്പട

ആട്ടക്കഥകല്യാണസൌഗന്ധികം

കഥാപാത്രങ്ങൾഭീമൻ

ഭീമനെന്നറിഞ്ഞീടുക മാം പ്രതി ഭീതിയുള്ളവർ പോക വൈകാതെ

അർത്ഥം

ഞാൻ ഭീമനാണെന്ന് അറിയുക. എന്നെ പേടിയുള്ളവർ പെട്ടെന്ന് പോകുക.