ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. കല്യാണസൗഗന്ധികം
  5. ബാലനായ ഹിഡുംബനും

ബാലനായ ഹിഡുംബനും

രാഗംവേകട (ബേകട)

താളംമുറിയടന്ത – ദ്രുതകാലം

ആട്ടക്കഥകല്യാണസൌഗന്ധികം

കഥാപാത്രങ്ങൾജടാസുരൻ

ബാലനായ ഹിഡിംബനും ബകനുമല്ലെടാ നിന്റെ
കാലനായ ജടാസുരന്‍ കല്യനെന്നതറിഞ്ഞാലും
(നില്ലെടാ മാനുഷാധമ നില്ലെടാ)

അർത്ഥം

കുട്ടിയായ ഹിഡുംബനല്ല ഞാൻ. ബകനുമല്ല. ശക്തനായ ജടാസുരൻ ആണ്.

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ

നില്ലെട മാനുഷാധമാ..ക്ക് പല്ലവി മുദ്രകാണിക്കണം