ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. കല്യാണസൗഗന്ധികം
  5. കൽഹാരങ്ങൾ തൊടായ്കെടാ

കൽഹാരങ്ങൾ തൊടായ്കെടാ

രാഗംപന്തുവരാടി

താളംചെമ്പട

ആട്ടക്കഥകല്യാണസൌഗന്ധികം

കഥാപാത്രങ്ങൾകിങ്കരൻ(ന്മാർ)

കൽഹാരങ്ങൾ തൊടായ്കെടാ നിന്നെ
കൊല്ലുന്നില്ല ഭയപ്പെടവേണ്ട
കഷ്ടവാക്കുകൾ ചൊല്ലുന്നതിന്നൊരു
മുഷ്ടിപോലും സഹിക്കാത്ത കൂട്ടം
പുഷ്ടിയുള്ളോരു നിന്റെ ശരീരം
മൃഷ്ടമായി ഞങ്ങളഷ്ടികഴിക്കും

അർത്ഥം

പറിച്ച കൽഹാരപുഷ്പങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ ഇട്ട് ഓടിപോയാൽ നിന്നെ കൊല്ലുമെന്ന ഭയം വേണ്ടാ. കൈചുരുട്ടി ഒരു ഇടിപോലും സഹിയ്ക്കാൻ വയ്യാത്തവരാണ് കൊള്ളരുതാത്ത വർത്തമാനവും ആയി വരുന്നത്. നിന്റെ ചീർത്ത് തടിച്ച ദേഹം ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണമാക്കി മതിയാവോളം കഴിക്കും.