ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. കല്യാണസൗഗന്ധികം
  5. എത്രയും നിപുണനഹം

എത്രയും നിപുണനഹം

രാഗംമാരധനാശി

താളംചെമ്പട 16 മാത്ര

ആട്ടക്കഥകല്യാണസൌഗന്ധികം

കഥാപാത്രങ്ങൾകപട ബ്രാഹ്മണൻ

എത്രയും നിപുണനഹം
അസ്ത്രശസ്ത്രങ്ങളിലെല്ലാം
അത്രയുമല്ലഹോ മന്ത്ര
ശക്തിമാനെന്നറിഞ്ഞാലും
(മന്നവേന്ദ്രന്മാരേ)
  അർത്ഥം

അസ്ത്രശസ്ത്രവിദ്യകളിലെല്ലാം ഞാന്‍ ഏറ്റവും നിപുണനാണ്. മാത്രമല്ല മന്ത്രശക്തിമാനും ആണന്ന് അറിഞ്ഞാലും.