ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. കുചേലവൃത്തം
  5. മാധവ! ഭവാൻ ചൊന്നതോർത്തുകാണുന്നേരം

മാധവ! ഭവാൻ ചൊന്നതോർത്തുകാണുന്നേരം

 രംഗം 9 ദ്വാരക (പതിവില്ലാത്ത രംഗം)

രാഗം: ദേവഗാന്ധാരം
താളം: ചെമ്പട
ആട്ടക്കഥ: കുചേലവൃത്തം
കഥാപാത്രങ്ങൾ: ബലരാമൻ

മാധവ! ഭവാൻ ചൊന്നതോർത്തുകാണുന്നേരം

സാധുതരമെത്രയും സാധുജനപാലക!

സാത്വതയദുക്കളുടെ സാർത്ഥമൊടു സാദരം

സത്വരം പോക നാം ഗ്രഹണമാസന്നം

പുണ്യദിഷ്ടങ്ങളിൽ ചെയ്തീടും ദാനേന

പൂർണ്ണമായ്‌വന്നിടും പരമകല്യാണം  

കുചേലവൃത്തം സമാപ്തം