ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. കുചേലവൃത്തം
  5. നാഥ! പുരുഭൂതിസമുദായമിതശേഷവും

നാഥ! പുരുഭൂതിസമുദായമിതശേഷവും

രംഗം 8 കുചേലവസതി തുടരുന്നു

രാഗം: ബിലഹരി
താളം: ചെമ്പ
ആട്ടക്കഥ: കുചേലവൃത്തം
കഥാപാത്രങ്ങൾ: കുചേല പത്നി

നാഥ! പുരുഭൂതിസമുദായമിതശേഷവും

പാഥോജനേത്രനുടെ കാരുണ്യമല്ലൊ

പീതാംബരൻ പൃഥുക ഭുക്തിയാൽ തോഷിച്ചു

വീതശങ്കം നമുക്കേകിനാൻ സമ്പദം;

ദൈതേയവൈരിയിലനാരതം ഭക്തിയോടു

ചെമ്മേ വസിക്ക ചരമാവധി സുഖേന നാം

അർത്ഥം: 

അല്ലയോ പ്രാണനാഥാ ഈ ഐശ്വര്യസമ്പൽസമൃദ്ധിയിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചത് താമരക്കണ്ണനായ കണ്ണൻ്റെ കരുണ കാരണം മാത്രമാണല്ലൊ.  മഞ്ഞപ്പട്ടണിഞ്ഞ ആ കൃഷ്ണൻ അങ്ങ് കൊണ്ട് ചെന്ന അവിൽ കഴിച്ചു സന്തുഷ്ടനായപ്പോൾ അശേഷവും സംശയിക്കാതെ നമുക്ക് തന്ന സമ്പത്താണിവയെല്ലാം. ദുഷ്ടനിഗ്രഹിയായ ആ ഭഗവാനിൽ മരണം വരെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഉറച്ച ഭക്തിയോടെ, കൈവന്ന സുഖങ്ങളെല്ലാമനുഭവിച്ച് കൊണ്ട് വേണ്ടും വിധം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞുകൂടാം.