ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. കിർമ്മീരവധം
  5. വിപ്രാംശ്ചവിപ്രവരകേതു

വിപ്രാംശ്ചവിപ്രവരകേതു

രാഗംഇന്ദളം

ആട്ടക്കഥ: കിർമ്മീരവധം

വിപ്രാംശ്ചവിപ്രവരകേതുനിവിഷ്ടചിത്താ-
നാശ്വാസ്യ ചാത്മമഹിഷിം ഗുരുസന്നിദേശാല്‍
തുഷ്ടാവ ഭാസ്കരമുദാരമനാസ്തദാനിം
രാജാപി കോരകിതചാരുകരാരവിന്ദഃ

അർത്ഥം: 

വിഷ്ണുധ്യാനത്തില്‍ മുഴുകികഴിയുന്ന ബ്രാഹ്മണരേയും തന്റെ പത്നിയേയും ആശ്വസിപ്പിച്ചശേഷം ഗുരുനിയോഗത്താല്‍ ഉദാരമനസ്കനായ ധര്‍മ്മപുത്രന്‍ ആദിത്യദേവനെ കൈകൂപ്പിസ്തുതിച്ചു.