ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. കിർമ്മീരവധം
  5. വിജയധൃതശരാസോദിത്വരേ

വിജയധൃതശരാസോദിത്വരേ

ആട്ടക്കഥകിർമ്മീരവധം

വിജയധൃതശരാസോദിത്വരേ ബാണവാഹ്നൗ
രണഭുവി ശലഭത്വം പ്രാഹ ശാർദ്ദൂലനാമാ
സപദി വിജയലക്ഷ്മ്യാ സം‌യുതം ശക്രസൂനും
ശമനതനയമുഖ്യാസ്തേഭ്യനന്ദൻപ്രഹൃഷ്ടാഃ 

ശാർദ്ദൂലേ നിഹതേസ്മിൻഗോത്രാ
വിത്രാസവെരഹിതാ സമഭൂൽനിഷ്കണ്ടകഞ്ചവിപിനം
ജയശബ്ദേനാർജ്ജുനോപി കണ്ടകിതഃ